Thông báo thực hiện công tác bảo mật Cổng thông tin điện tử của Nhà trường

 

   - Kính gửi: Ban Giám hiệu;

                                                                                  Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Tổ bộ môn.

        Phòng Thông tin và Thư viện đơn vị được Nhà trường giao trách nhiệm phối hợp với Nhà thầu Thiên An trong công tác triển khai hướng dẫn sử dụng Trang tin  điện tử.

       Hiện tại, các đơn vị trong Trường đã được nhận tài khoản, mật khẩu và chủ động đăng tin, bài lên Trang tin điện tử của đơn vị. Để đảm bảo tính bảo mật thông tin của Trang tin điện tử. Đề nghị cán bộ được giao quản lý Trang tin điện tử của các đơn vị thay đổi Mật khẩu (theo file hướng dẫn đính kèm). 

       Địa chỉ Cổng thông điện tử của Nhà trường: http://portal.vitis.edu.vn:8081/

       Trong quá trình thực hiện, cần sự hỗ trợ xin gọi tới Mr Danh, Tel: 098.591.0930; hoặc Mr Vũ, Tel: 093.610.7378.

       Trân trọng!

  

 

Thông báo trên được trích từ trang http://vitis.moit.gov.vn/

Số lượt xem bài viết: 325, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/12/2016

Bài viết liên quan